Yhdistys

Mattilan Alueen Asukasyhdistys ry on perustettu 25.4.1985. Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä ja valvoo heidän etujaan. Yhdistys pyrkii toiminnallaan lisäämään viihtyvyyttä ja harrastustoimintaa alueellaan. Yhdistys tekee esityksiä ja aloitteita kunnalle ja valtion eri laitoksille sekä ajaa asukkaiden etuja koko kuntaa ja Mattilan aluetta koskevissa suunnitelmissa.

Hallitus vuonna 2020
Päivi Kivistö – puheenjohtaja 045 110 8902
Vesa Lundberg – varapuheenjohtaja 040 528 5741
Suvi Niemelä – rahastonhoitaja 040 523 5971
Reea Lamberg – sihteeri 040 777 2882
Ari Ahlstedt – varasihteeri 040 641 8655
Kirsti Hietakangas – 050 582 2106
Iina Vittaniemi – 040 511 6463
Aulis Marin – 0400 457 202

SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi on MATTILAN ALUEEN ASUKASYHDISTYS ja sen kotipaikka on Tuusulan kunta ja

toiminta-alue on Mattilan alue.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Mattilan alueen etujen ja kehityksen ajajana sekä pyrkiä lisäämään asukkaiden keskinäistä kanssakäymistä ja virkistäytymistä järjestämällä yhteisiä kokouksia, tiedotus- ja valistustilaisuuksia, talkoita, juhlia ja retkiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

– kantaa jäsenmaksuja

– harjoittaa julkaisutoimintaa

– toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja keräyksiä

– vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Mattilan alueella tai sen lähistöllä asuva tai alueelta asunnon tai kiinteistönomistava henkilö. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen vuosittain valitsema puheenjohtaja ja seitsemän kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä. Varsinaisista jäsenistä on puolet kerrallaan erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, varasihteerin ja rahastonhoitajan sekä mahdolliset muut toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi alkaa vaalin jälkeisen kalenterivuoden alusta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii. kokouskutsuna käytetään puhelinta, kirjettä tai muuta sovittua tapaa. Kokouskutsu on ilmoitettava vähintään kolme vuorokautta ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme jäsenistä on paikalla.

Hallituksessa tehdään päätökset yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

– yhdistyksen tarkoituksen toteuttaminen

– huolehtia yhdistyksen raha-asioiden hoidosta

– päättää yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta

– valmistella vuosikokouksissa käsiteltävät asiat

Hallituksella ei ole oikeutta ottaa velkaa yhdistyksen nimiin muussa kuin siinä tapauksessa, että yhdistyksen kokous on sen nimenomaan siihen valtuuttanut.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa sekä hallituksen oikeuttama henkilö.

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on 1.1.–31.12. Tilit annetaan toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

10§

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitetään hallituksen toimintakertomus edellisen vuoden toiminnasta
 2. esitetään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 4. annetaan evästyksiä edustus- ja luottamustehtäviin valituille henkilöille
 5. käsitellään muut kokouskutsussa esille tulevaksi ilmoitetut asiat, jotka ovat vähintään 14 päivää ennen vuosikokousta esitetty hallitukselle sekä hallituksen esittämät muut asiat

Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain loka-marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 1. vahvistetaan jäsenmaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi
 2. päätetään mahdollisista hallituksen ja toiminnantarkastajan palkkioista
 3. vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
 4. vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi
 5. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja, jota voidaan kutsua yhdistyksen puheenjohtajaksi
 6. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden toimintaa
 8. asetetaan tarpeelliseksi katsotut toimikunnat seuraavaksi kalenterivuodeksi
 9. annetaan evästyksiä edustus- ja luottamustehtäviin valituille henkilöille
 10. määrätään, miten kokouskutsut on julkaistava
 11. käsitellään muut kokouskutsussa esille tulevaksi ilmoitetut asiat, jotka ovat vähintään 14 päivää ennen syyskokousta esitetty hallitukselle sekä hallituksen esittämät muut asiat

11§

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisella kutsulla tai ilmoituksella paikallislehdessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti vaatii ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

12§

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kanta.

13§

Yhdistys on oikeutettu omistamaan jäsentensä yhteistä toiminta- ja virkistyskäyttöä varten kiinteistön, vastaanottamaan lahjoituksia, testamentteja ja rahastoja.

14§

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen jäljelle jääneet varat luovutetaan kokouksen määräämällä tavalla Mattilan päiväkodin toiminnan edistämiseen Tuusulassa.

15§

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.